Odpowiedzialność za długi spadkowe

Dział majątku spadkowego, dziedziczenie gospodarstw rolnych, odpowiedzialność za długi spadkowe

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o dziale spadku, dziedziczeniu gospodarstwa rolnego oraz odpowiedzialności za długi spadkowe  przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

 

DZIAŁ SPADKU

 

Czy współspadkobierca może sprzedać swój udział w spadku?

 

Spadkobierca może sprzedać swój udział w spadku jedynie za zgodą pozostałych spadkobierców. Jeśli sprzeda udział bez takiej zgody, to rozporządzenie takie będzie bezskuteczne w zakresie w jakim naruszałoby uprawnienia pozostałych spadkobierców na podstawie przepisów o dziale spadku.

 

W jakim trybie można przeprowadzić dział spadku?

 

Dział spadku może zostać przeprowadzony na podstawie umowy między spadkobiercami (jeśli w skałd spadku wchodzi nieruchomość to obligatoryjnie zawieranej w formie aktu notarialnego), bądź też na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców, w drodze postępowania sądowego.

 

W jaki sposób można dokonać działu spadku?

 

Dział spadku może być dokonany poprzez przyznanie poszczególnych rzeczy poszczególnym spadkobiercom z obowiązkiem ewentualnych spłat lub dopłat, jak również poprzez sprzedaż majątku wchodzącego w skład spadku i podział w ten sposób uzyskanej kwoty.

 

Scheda spadkowa a dział spadku

 

Przy dziale spadku należy pamiętać również o przepisach dotyczących zaliczenia schedy spadkowej. Szerzej na temat schedy spadkowej możesz przeczytać tutaj.

 

Czy roszczenie o dział spadku ulega przedawnieniu?

 

Roszczenie o dział spadku nie ulega przedawnieniu.

 

Jaki jest koszt sądowego działu spadku?

 

Oplata sadowa wynosi odpowiednio 1000 zł - w przypadku wniosku niezawierającego zgodnego żądania - oraz 300 zł w przypadku zgodnego żądania stron. Do tego należy doliczyć oczywiście koszty związane wyceną przedmiotów spadkowych przez biegłych sądowych np. wyceną nieruchomości. 

 

DZIEDZICZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Jakie warunki należy spełnić aby odziedziczyć gospodarstwo rolne?

 

Aby odziedziczyć gospodarstwo rolne należy w chwili otwarcia spadku spełniać co najmniej jeden z następujących warunków: stale pracować bezpośrednio przy produkcji rolnej, mieć przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, być małoletnim bądź też pobierać naukę zawodu lub uczęszczać do szkód, być trwale niezdolnym do pracy.

 

Czy wnuki mogą odziedziczyć gospodarstwo z pominięciem rodziców?

 

Tak, ale tylko w sytuacji, gdy rodzice nie spełniają żadnego z wyżej wymienionych warunków, a wnuki stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej bądź mają stosowne do tego przygotowanie zawodowe.

 

Co w sytuacji, gdy ani dzieci ani wnuki nie spełniają warunków do dziedziczenia gospodarstwa rolnego?

 

W takiej sytuacji gospodarstwo odziedziczy rodzeństwo spadkodawcy lub jego dzieci o ile pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej lub mają do tego stosowne przygotowanie zawodowe.

 

Co jeśli również rodzeństwo i jego dzieci nie mogą odziedziczyć gospodarstwa rolnego?

 

Jeśli nie ma osób spełniających wyżej wskazane warunki (lub są to osoby wyłącznie trwale niezdolne do pracy), to gospodarstwo rolne będzie podlegało dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

 

Więcej o ogólnych zasadach dziedziczenia ustawowego możesz przeczytać tutaj.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE 

 

Czy odpowiadam za długi spadkowe do chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

 

Do momentu złożenia takiego oświadczenia spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko z majątku stanowiącego spadek. 

 

W jaki sposób odpowiadam za długi spadkowe po przyjęciu spadku?

 

Od chwili przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem przy czym zakres jego odpowiedzialności jest modyfikowany przez sposób przyjęcia spadku. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczeń. Jeśli przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza to poniesie odpowiedzialność jedynie do wysokość wartości spadku ustalonej w spisie inwentarza lub wykazie inwentarza.

 

Jestem wierzycielem spadkodawcy, od którego spadkobiercy mogą dochodzić wierzytelności?

 

Do czasu działu spadku spadkobiercy odpowiadają solidarnie. To oznacza, że wierzyciel może domagać się spełnienia świadczenia od któregokolwiek z nich. Spadkobierca, który spełni świadczeni, będzie miał prawo żądać stosownych rozliczeń od pozostałych spadkobierców.

 

W jaki sposób odpowiadam za długi spadku po podziale spadku?

 

Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadku proporcjonalnie do wartości otrzymanych przez nich przysporzeń. Innymi słowy proporcjonalnie do swojego udziału w spadku.