Niegodność dziedziczenia

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o niegodności dziedziczenia przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA

 

Kto może być uznany za niegodnego dziedziczenia?

 

Za niegodnego dziedziczenia może być uznany spadkobierca, który dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłonił go do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności, umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

 

Jakie są skutki uznania za niegodnego dziedziczenia?

 

Osobę niegodną dziedziczenia traktuje się tak jakby nie dożyła ona otwarcia spadku.

 

Kto może wystąpić z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego?

 

Z żądaniem takim może wystąpić każdy kto ma w tym interes.

 

Kiedy nie można wystąpić o uznanie za niegodnego pomimo spełnienia przesłanek?

 

Uznanie za niegodnego jest niedopuszczalne jeśli spadkodawca przebaczył spadkobiercy. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkobierca nie miał zdolności do czynności prawnych, to przebaczenie uznaje się za skuteczne jeśli w świetle okoliczności konkretnej sprawy, można ustalić, że nastąpiło ono z dostatecznym rozeznaniem.

   

Jaki jest termin na zgłoszenie takiego żądania?

 

Z żądaniem takim można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym zgłaszający żądanie dowiedział się o istnieniu przyczyny niegodności, nie później jednak niż trzy lata od otwarcia spadku (a więc śmierci spadkodawcy).