Odpowiedzialność za długi spadkowe

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o odpowiedzialności za długi spadkowe  przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE

   

Czy odpowiadam za długi spadkowe do chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

 

Do momentu złożenia takiego oświadczenia spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko z majątku stanowiącego spadek.

   

W jaki sposób odpowiadam za długi spadkowe po przyjęciu spadku?

 

Od chwili przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem przy czym zakres jego odpowiedzialności jest modyfikowany przez sposób przyjęcia spadku. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczeń. Jeśli przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza to poniesie odpowiedzialność jedynie do wysokość wartości spadku ustalonej w spisie inwentarza lub wykazie inwentarza.

 

Jestem wierzycielem spadkodawcy, od którego spadkobiercy mogą dochodzić wierzytelności?

 

Do czasu działu spadku spadkobiercy odpowiadają solidarnie. To oznacza, że wierzyciel może domagać się spełnienia świadczenia od któregokolwiek z nich. Spadkobierca, który spełni świadczeni, będzie miał prawo żądać stosownych rozliczeń od pozostałych spadkobierców.

 

W jaki sposób odpowiadam za długi spadku po podziale spadku?

 

Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadku proporcjonalnie do wartości otrzymanych przez nich przysporzeń. Innymi słowy proporcjonalnie do swojego udziału w spadku.