Ustalenie pochodzenia dziecka

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o ustaleniu pochodzenia dziecka przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować kolejne pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

USTALENIE POCHODZENIA DZIECKA

 

UZNANIE OJCOSTWA

 

Kto może uznać dziecko?

 

Uznać dziecko może osoba która ukończyła 16 lat i nie ma podstaw do jej ubezwłasnowolnienia.

 

W jaki sposób można uznać dziecko?

 

Dziecko można uznać przed kierownikiem stanu cywilnego, a w nagłych przypadkach przed notariuszem wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu lub gminy

 

Do kiedy można uznać dziecko?

 

Uznanie dziecka nie może nastąpić po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności, a jeśli zmarła przed uzyskaniem pełnoletności to w przeciągu 6 miesięcy od momentu, w którym mężczyzna dowiedział się o śmierci dziecka, nie później niż do momentu, gdy dziecko stało by się pełnoletnie.

 

SĄDOWE USTALENIE OJCOSTWA

 

Kto może żądać sądowego ustalenia ojcostwa?

 

Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka.

 

Jaki jest termin na wystąpienie z żądaniem sądowego ustalenia ojcostwa?

   

O ustalenie ojcostwa matka oraz ojciec nie mogą wystąpić w chwili uzyskania przez dziecko pełnoletności jak również po jego śmierci.

 

Na czym polega domniemanie ojcostwa przy sądowym ustaleniu ojcostwa?

 

Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka, albo ten kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

 

Gdzie należy wnieść pozew o ustalenie ojcostwa?

 

Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa wnosi się wedle swojego wyboru do sądu rejonowego właściwego dla osoby pozwanej lub uprawnionej do wniesienia pozwu.

 

Jaki jest koszt wniesienia pozwu o ustalenie ojcostwa?

 

Pozew o ustalenie ojcostwa zwolniony jest od kosztów sądowych