Ustalenie pochodzenia dziecka, zaprzeczenie pochodzenia dziecka

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o ustaleniu i zaprzeczeniu pochodzenia dziecka przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować kolejne pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

 

ZAPRZECZENIE POCHODZENIA DZIECKA

 

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

 

Na czym polega domniemanie ojcostwa męża matki?

 

W prawie rodzinnym istnieje odgórne założenie, że ojcem dziecka jest mąż matki dziecka o ile dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania np w wyniku rozwodu. Warto pamiętać, że jeśli dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania małżeństwa, ale już po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa to domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Wyjątek stanowi tu procedura in vitro.
 
W jaki sposób obalić domniemanie ojcostwa męża matki?
 
Jedynym sposobem na obalenie tego domniemania jest wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

 

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa?

 

Zaprzeczenie ojcostwa polega na wykazaniu, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.

 

Kto może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa?
 
Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć mąż matki, matka oraz samo dziecko gdy osiągnie pełnoletność.
 
Kogo należy pozwać w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa?
 
Tu wszystko zależy od tego kto żąda zaprzeczenia ojcostwa. Jeśli matka to powinna pozwać męża i dziecko a jeśli mąż nie żyje to tylko dziecko.
Jeśli zaprzeczenia ojcostwa dochodzi mąż matki to powinien pozwać matkę i dziecko a jeśli matka nie żyje to tylko dziecko.
Z kolei jeśli zaprzeczenia ojcostwa żąda dziecko to powinno pozwać matkę i męża swojej matki (a więc domniemanego tatę), a jeśli matka nie żyje to tylko jej męża. Jeśli i on nie żyje wówczas należy wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora i pozwać tego kuratora.  
 
Jaki jest termin na zaprzeczenie ojcostwa?
 
Termin na zaprzeczenie ojcostwa zależy od tego kto żąda zaprzeczenia. Jeśli zaprzeczenia żąda mąż matki to powództwo powinien wytoczyć w terminie 6 miesięcy od momentu w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka, nie później jednak niż do dnia uzyskania przez dziecko pełnoletności. Jeśli zaprzeczenia ojcostwa żąda matka to na złożenie pozwu ma 6 miesięcy licząc od dnia urodzenia się dziecka. Z kolei dziecko może żądać zaprzeczenia ojcostwa w terminie 3 lat od momentu uzyskania pełnoletności.
 
Gdzie należy wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa?
 
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa wnosi się wedle swojego wyboru do sądu rejonowego właściwego dla osoby pozwanej lub uprawnionej do wniesienia pozwu.
 
Ile kosztuje wniesienie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa 
 
Opłata jest zawsze stała i wynosi 200 zł.
 
ZAPRZECZENIE MACIERZYŃSTWA
 
Na czym polega zaprzeczenie macierzyństwa?
 
Zaprzeczenie macierzyństwa polega na wykazaniu, że w akcie urodzenia dziecka jako matka wpisana jest kobieta która dziecka nie urodziła
 
Kto może wystąpić z pozwem o zaprzeczenie macierzyństwa?
 
Z pozwem o zaprzeczenie macierzyństwa może wystąpić kobieta wpisana a akcie urodzenia jako matka, rzeczywista matka oraz mężczyzna którego ojcostwo ustalono z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako matka.
 
Jaki jest termin na zaprzeczenie macierzyństwa? 
 
Termin na zaprzeczenie macierzyństwa zależy od tego kto żąda zaprzeczenia. Matka oraz kobieta wpisana w akcie urodzenia jako matka powództwo może wytoczyć w terminie 6 miesięcy  licząc od dnia sporządzenia aktu urodzenia dziecka.  Mężczyzna może je wytoczyć w terminie 6 miesięcy od momentu w którym dowiedział się, że kobieta wpisana w akcie urodzenia nie jest matką, ale nie później niż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Dziecko może wystąpić o zaprzeczenie macierzyństwa w terminie 3 lat od momentu uzyskania pełnoletności. 
 
Gdzie należy wnieść pozew o zaprzeczenie macierzyństwa?
 
Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa wnosi się wedle swojego wyboru do sądu rejonowego właściwego dla osoby pozwanej lub uprawnionej do wniesienia pozwu.
 
Ile kosztuje wniesienie pozwu o zaprzeczenie macierzyństwa 
 
Opłata jest zawsze stała i wynosi 200 zł.
 
USTALENIE POCHODZENIA DZIECKA
 
UZNANIE OJCOSTWA
 
Kto może uznać dziecko?
 
Uznać dziecko może osoba która ukończyła 16 lat i nie ma podstaw do jej ubezwłasnowolnienia.
 
W jaki sposób można uznać dziecko?
 
Dziecko można uznać przed kierownikiem stanu cywilnego, a w nagłych przypadkach przed notariuszem wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu lub gminy
 
Do kiedy można uznać dziecko?
 
Uznanie dziecka nie może nastąpić po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności, a jeśli zmarła przed uzyskaniem pełnoletności to w przeciągu 6 miesięcy od momentu, w którym mężczyzna dowiedział się o śmierci dziecka, nie później niż do momentu, gdy dziecko stało by się pełnoletnie.
 
SĄDOWE USTALENIE OJCOSTWA
 
Kto może żądać sądowego ustalenia ojcostwa?
 
Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka.
 
Jaki jest termin na wystąpienie z żądaniem sądowego ustalenia ojcostwa? 
 
O ustalenie ojcostwa matka oraz ojciec nie mogą wystąpić w chwili uzyskania przez dziecko pełnoletności jak również po jego śmierci.
 
Na czym polega domniemanie ojcostwa przy sądowym ustaleniu ojcostwa?
 
Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka, albo ten kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.
 
Gdzie należy wnieść pozew o ustalenie ojcostwa?
 
Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa wnosi się wedle swojego wyboru do sądu rejonowego właściwego dla osoby pozwanej lub uprawnionej do wniesienia pozwu.
 
Jaki jest koszt wniesienia pozwu o ustalenie ojcostwa?
 
Pozew o ustalenie ojcostwa zwolniony jest od kosztów sądowych