Kontakty z dzieckiem

 

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o kontaktach z dzieckiem przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii

KONTAKTY Z DZIECKIEM

 

Co wchodzi w zakres kontaktów z dzieckiem?

 

W zakres kontaktów wchodzi w szczególności prawo do przebywania z dzieckiem, odwiedzin, spotkań, zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, prawo do bezpośredniego porozumiewania się, utrzymywania korespondencji w tym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość takich jak mail, telefon czy komunikatory internetowe.

 

W jaki sposób ustala się sposób kontaktów w sytuacji gdy dziecko przebywa na stałe u jednego z rodziców?

 

W pierwszej kolejności decyduje porozumienie między rodzicami o ile jest zgodne z dobrem dziecka i ego rozsądnymi życzeniami. Dopiero jeśli do takiego porozumienia nie dojdzie, lub gdy nie jest ono zgodne z dobrem dziecka, rozstrzygnie sąd na wniosek jednego z rodziców lub z urzędu.

 

W jaki sposób sąd może ograniczyć utrzymywanie kontaktów z dziećmi?

 

Sąd może zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania go poza miejsce zamieszkania, uzależnić prawo do spotkań od obecności drugiego rodzica, albo innej wyraźnie wskazanej przez sąd osoby, zakazać porozumiewania się na odległość np. dzwonienia do dziecka lub nałożyć inne ograniczenia, które uzna za niezbędne w konkretnej sprawie. Sąd również może zobowiązać rodziców do określonego postępowania np. skierować na terapię rodzinną lub do innych specjalistów zajmujących się pomocą rodzinie.

 

Czy i kiedy sąd może pozbawić prawa do kontaktów?

 

Sąd zakaże utrzymywania kontaktów z dzieckiem jeśli uzna, że ich utrzymanie poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza.

 

Czy sąd może zmienić orzeczenie odnośnie pozbawienia lub ograniczenia prawa do kontaktów z dzieckiem?

 

Jeśli sąd dojdzie do przekonania, że ustały powody pozbawienia lub ograniczenia prawa do kontaktów orz przemawia za tym dobro dziecka to w każdym czasie może zmienić swoje rozstrzygnięcie.

 

Gdzie złożyć i ile kosztuje wniosek o pozbawienie lub ograniczenie prawa do kontaktów?

 

Wniosek składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Koszt złożenia wniosku to 40 zł.