Władza rodzicielska

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o władzy rodzicielskiej dzieckiem przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

 

WŁADZA RODZICIELSKA

 

Czy kontakty z dzieckiem wchodzą w zakres władzy rodzicielskiej?

 

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem to dwie odrębne rzeczy. Można być na przykład pozbawionym władzy rodzicielskiej, a mimo to posiadać nieograniczone prawa do kontaktów z dzieckiem.

 

Do kiedy dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską?

 

Dziecko pod władzą rodzicielską pozostaje aż do uzyskania pełnoletności.

 

Co jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska?

 

Wówczas dla dziecka ustanawia się opiekę.

 

W jakich sprawach rodzice nie mogą reprezentować dziecka pozostającego pod ich władzą?

 

Rodzic nie może reprezentować dziecka przy czynnościach pomiędzy dziećmi pozostającymi pod jego władzą przy czynnościach pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców chyba, że są to czynności nieodpłatne np. darowizna pieniędzy, albo w procesie o alimenty. W tych sprawach dziecko reprezentuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

 

Kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?

 

Sąd ograniczy władzę rodzicielską jednego z rodziców jeśli przemawia za tym dobro dziecka, w szczególności jeśli rodzice żyją w rozłączeniu i nie przedstawią porozumienia co do sposobu sprawowania tej władzy.

 

Kiedy sąd może zawiesić władzę rodzicielską?

 

Sąd może zawiesić władzę rodzicielską w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu.

 

Kiedy sąd może odebrać władzę rodzicielską?

 

Sąd może odebrać władzę rodzicielską jeśli zachodzi trwała przeszkoda w jej sprawowaniu oraz jeśli rodzic w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki lub nadużywa przysługującej mu władzy rodzicielskiej.

 

W orzecznictwie za trwałą przeszkodę uznaje się np. długotrwały wyjazd zarobkowy za granicę.

 

Czy sąd może zmienić orzeczenie odnośnie pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej?

 

Jeśli zmienią się okoliczności np. ustanie przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej to sąd zawsze może zmienić orzeczenie. Nie stosuje się tutaj zasady niewzruszalności prawomocnego rozstrzygnięcia.

 

Gdzie złożyć i ile kosztuje wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

 

Wniosek składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Koszt złożenia wniosku to 40 zł. Jeśli domagamy się zmiany orzeczenia, które zostało zawarte w wyroku rozwodowym to opłata sądowa wyniesie 100 zł.