Podział majątku wspólnego małżonków

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o podziale majątku wspólnego małżonków przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

 

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

 

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

 

W skład majątku wspólnego wchodzi wszystko co małżonkowie nabyli w trakcie trwania małżeństwa z wyjątkiem elementów wyraźnie wyłączonych z majątku wspólnego przez ustawodawcę np. spadków czy darowizn, które wchodzą do majątku wspólnego jedynie, jeśli jednoznacznie wynika to z treści testamentu lub umowy darowizny.

 

W jaki sposób przeprowadzić podział majątku wspólnego?

 

Podział majątku wspólnego może być umowny np. przed notariuszem, lub sądowy - w sytuacji gdy nie udało się dojść do porozumienia.

 

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?

 

Wniosek o podział majątku wspólnego składa się zawsze do sądu rejonowego w okręgu którego znajduje się majątek np. nieruchomość.

 

Jaka jest opłata od złożenia takiego wniosku?

 

Opłata od wniosku wynosi 1000 zł, jeśli jednak strony złożą zgodny wniosek o podział to opłata wyniesie jedynie 300 zł

 

Jakie są sposoby podziału majątku wspólnego?

 

Orzekając o podziale majątku wspólnego sąd może podzielić rzecz proporcjonalnie do udziałów w tym majątku, przyznać ją na własność jednej ze stron z obowiązkiem spłaty drugiej strony lub też zarządzić sprzedaż rzeczy i podział uzyskanych w ten sposób środków między małżonków.

 

Czy sąd dzieli również długi?

 

Zasadą jest, że sąd nie dzieli długów, gdyż mogło by to doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli małżonków. Sąd powinien jednak uwzględnić istniejące obciążenia np. hipotekę, które bez wątpienia obniżają wartość poszczególnych składników majątku.

 

Czy roszczenie o podział majątku wspólnego ulega przedawnieniu?

 

Roszczenie o podział majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu.

 

Czy udziały w majątku wspólnym zawsze są równe?

 

Zasadą jest równość udziałów w majątku wspólnym. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Takie żądanie będzie uzasadnione jedynie w sytuacji, gdy drugi z małżonków w sposób rażący i uporczywy nie przyczynia się do powstawania majątku wspólnego. Uzasadnieniem dla takiego żądania nie będzie jednak duża dysproporcja w zarobkach małżonków, o ile nie wynika ona z rażących i uporczywych działań jednego z małżonków.

   

Na jaki moment określa się skład i wartość dzielonego majątku?

 

Stan majątku co do zasady ustala się na dzień ustania wspólności majątkowej, a więc w przypadku podziału majątku wspólnego małżonków, będzie to data uprawomocnienia się rozwodu lub zawarcia umowy majątkowej. Wartość dzielonego majątku określa się na chwilę orzekania.