Mobbing, dyskryminacja, molestowanie

Mobbing w pracy – jakie sytuacje powinny wzbudzić niepokój?

Z takimi zjawiskami jak mobbing pracowniczy spotyka się coraz więcej osób. Występowaniu mobbingu sprzyja hierarchiczna struktura, która zapewnia przełożonemu dużą władzę i często poczucie bezkarności. Systematyczne upokarzanie pracownika, traktowanie go w gorszy sposób niż innych członków zespołu, stosowanie biernej agresji to zachowania, które mogą wskazywać na mobbing w pracy. W takiej sytuacji osoba nękana powinna sięgnąć po dedykowane narzędzia prawne. Istnieje kilka trybów rozwiązywania tego typu konfliktów, począwszy od rozmowy z niezależną osobą decyzyjną, poprzez przekazanie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, po dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Dyskryminacja w pracy – jak się przed nią bronić?

Pracodawca musi traktować każdego ze swoich pracowników w jednakowy sposób. Ta zasada obowiązuje na gruncie wszystkich relacji zawodowych, np. podczas prowadzenia rekrutacji, przyznawania awansu stanowiskowego, czy delegowania obowiązków. Dyskryminacja pracowników jest zabroniona przez Kodeks pracy. Wciąż jednak wielu pracodawców przyjmuje negatywną postawę, oceniając pracowników przez pryzmat np. płci, rasy, orientacji seksualnej, religii czy poglądów politycznych. Osoby, które doświadczyły krzywdzących skutków, jakie niesie dyskryminacja w pracy, mogą skierować swój spór z pracodawcą (lub współpracownikiem) na drogę sądową.

Molestowanie w pracy – jak je rozpoznać?

Mobbing pracowniczy często występuje razem z innymi niedopuszczalnymi zachowaniami. Dyskryminacja pracowników to zjawisko, które często idzie z nim w parze, podobnie jak molestowanie seksualne. Wykonywanie niestosowanych gestów (np. całowanie, przytulanie) i uwag (np. dotyczących ubioru), wysyłanie nieprzyzwoitych e-maili oraz SMS-ów lub składanie propozycji seksualnych stanowią przykłady zachowań, których nie można pozostawić bez stanowczej reakcji. Molestowanie w pracy prowadzi nie tylko do poważnych konsekwencji zawodowych, ale też osobistych (np. depresja, obniżenie samooceny, nieuzasadnione obwinianie się). Ofiary molestowania są chronione przez prawo pracy, prawo cywilne, a także prawo karne.