Odrzucenie spadku

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o odrzuceniu spadku przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

ODRZUCENIE SPADKU

 

Kto może odrzucić spadek?

 

Spadek może odrzucić zarówno spadkobierca ustawowy jak i testamentowy

.  

Czy można częściowo odrzucić spadek?

 

Spadkobierca może  odrzucić spadek przypadający mu z ustawy a przyjąć przypadający z testamentu, albo odwrotnie. Poza tym przypadkiem nie wolno częściowo przyjąć, a częściowo odrzucać spadku.

 

W jakim terminie można odrzucić spadek?

 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania.

 

W jaki sposób złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku?

 

Oświadczenie takie składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

Czy można odwołać oświadczenie o odrzuceniu spadku?

 

Co do zasady oświadczenie takie jest nieodwołalne. Jeżeli jednak zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby to można uchylić się od jego skutków, przy czym można to zrobić wyłącznie przed sądem w terminie roku od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą.

 

Jakie są skutki odrzucenia spadku?

 

Spadkobierca, który odrzucił spadek zostaje wyłączony od dziedziczenia tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Warto pamiętać, że przy dziedziczeniu ustawowym zazwyczaj spadek taki przechodzi na dzieci spadkobiercy, który odrzucił spadek (również małoletnie).