Dziedziczenie ustawowe

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji dziedziczeniu ustawowym przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

Dziedziczenie ustawowe

Jak wygląda kolejność dziedziczenia?

W pierwszej kolejności na podstawie ustawy dziedziczą małżonek oraz dzieci spadkodawcy, przy czym część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta spadku. Jeśli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, ale pozostawiło swoje dzieci, to dzieci te dziedziczą udział mu przypadający w częściach równych.

Jeśli spadkodawca w ogóle nie miał dzieci, lub nie ma już żadnego żyjącego potomstwa jego dzieci, to wraz z małżonkiem dziedziczą rodzice spadkodawcy. Udział spadkowy rodziców wynosi po jednej czwartej spadku na każdego rodzica.

  

Jeśli natomiast któryś z rodziców nie dożył otwarcia spadku, to jego udział dziedziczy rodzeństwo spadkodawcy w częściach równych, a w przypadku śmierci rodzeństwa udział dziedziczą dzieci rodzeństwa w częściach równych.

Udział małżonka dziedziczącego razem z rodzicami, rodzeństwem lub zstępnymi rodzeństwa zawsze wynosi połowę spadku.

Jeśli nie ma żadnej z wyżej wskazanych osób to spadek z mocy ustawy dziedziczą dziadkowie.

 

Kiedy dziedziczą pasierbowie?

Pasierbowie (a więc dzieci małżonka spadkodawcy) dziedziczą w przypadku braku małżonka oraz krewnych powołanych do dziedziczenia, ale jedynie w sytuacji, gdy nie żyją ich rodzice naturalni.

Czy małżonek pozostający w separacji dziedziczy z ustawy?

Małżonek pozostający w separacji nie jest powołany do dziedziczenia z ustawy, może dziedziczyć na podstawie powołania z testamentu.

Kiedy małżonek nie dziedziczy z ustawy?

Małżonek nie dziedziczy jeśli spadkodawca przed śmiercią wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z wyłącznej winy tego małżonka, o ile żądanie to było uzasadnione. Co istotne pozbawienia prawa dziedziczenia z ustawy następuje dopiero na podstawie orzeczenia sądu wydanego w wyniku złożenia stosownego pozwu przez któregokolwiek z pozostałych spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia z małżonkiem. Powództwo takie można wytoczyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie później jednak niż rok od jego otwarcia.