Windykacja należności

Opłaty, które wiążą się z codziennym funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych, to na przykład koszt dostawy energii elektrycznej, wody, gazu, koszty remontu czy bieżącej konserwacji. Roszczenia wspólnoty mieszkaniowej mogą wynikać z nieponoszenia lub nieregularnego ponoszenia wydatków przez właścicieli lokali. Aby nie nastąpiło przedawnienie roszczeń wspólnoty mieszkaniowej, należy podjąć przewidziane w prawie działania. Jeśli nie nastąpi przerwanie biegu przedawnienia, należności będą egzekwowane przez zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przed sądem. Uznanie roszczenia przez dłużnika lub wszczęcie mediacji musi nastąpić w ciągu 3 lat od dnia wymagalności roszczenia, inaczej dłużnik będzie mógł odmówić uiszczenia zaległych należności.