Rozwód Olsztyn - sprawy rozwodowe

Rozwód Olsztyn i okolice - Prawnik Rozwodowy

Orzeczenie o rozwodzie można uzyskać wtedy, gdy sąd uzna, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia – nie ma między nimi więzi duchowej, fizycznej ani gospodarczej, a ich powrót do wspólnego pożycia sąd uznaje za niemożliwy. Jeśli jednak istnieją przesłanki do ponownego zejścia się małżonków, sąd może nie udzielić rozwodu.

Sprawy rozwodowe Olsztyn i inne większe miejscowości – czy mieszkańcy dużych miast częściej się rozwodzą?

Kancelaria radcy prawnego Kamila Filipskiego zajmuje się prawem rodzinnym, w którego skład wchodzą sprawy o rozwody, separacje, alimenty, podział władzy rodzicielskiej, podział majątku oraz ubezwłasnowolnienie. Olsztyn i inne duże miasta w Polsce to miejsca, w których znacznie częściej dochodzi do rozwodów, niż na wsiach oraz w małych miejscowościach. Z badań demograficznych, przeprowadzonych przez prof. Piotra Szukalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, wynika, że liczba rozwodów w województwie mazowieckim znacznie wzrosła w latach 1990-2015*. Rozwód w 1990 roku wzięły 5032 małżeństwa, natomiast w 2015 roku liczba ta wzrosła do 9859 małżeństw. W mieście Olsztyn oraz w pozostałych miastach województwa mazowieckiego w 2015 roku rozwiodło się 7661 par, a na terenach wiejskich jedynie 2198 małżonków. Oznacza to jednoznacznie, że jeśli chodzi o sprawy rozwodowe. Olsztyn i inne duże miasta mają o wiele więcej przypadków rozstań niż wsie, a sam Olsztyn jest liderem, jeśli chodzi o liczbę rozwodów – na drugim miejscu znajduje się województwo wielkopolskie, gdzie w 2015 roku doszło do 5877 rozwodów. 

Patrząc na powyższe dane, niezwykle ważna jest więc profesjonalna obsługa klientów składających pozwy o rozwód. Olsztyn to miasto, gdzie usługi świadczy kancelaria prawna z wieloletnim stażem. Jako doświadczony radca prawny mogę zagwarantować Państwu szybką obsługę i zaproponować najlepsze dla obu stron rozwiązania. Każda sprawa rozwodowa w Olsztynie przebiega inaczej, w zależności od tego, czy małżonkowie mają małoletnie dzieci, podpisali przed ślubem intercyzę i czy zamierzają walczyć w sądzie o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka. Moim zadaniem jest zapoznać klienta z prawem rodzinnym i wyjaśnić niezrozumiałe kwestie. Zajmuję się również reprezentowaniem klienta przed sądem w trakcie rozprawy rozwodowej. W swoich decyzjach i poradach zawsze kieruję się etyką zawodową oraz staram się znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie, szczególnie wtedy, gdy rozwodzący się małżonkowie mają małoletnie dzieci. Podczas rozprawy sąd orzeknie o przyznaniu władzy rodzicielskiej, utrzymywaniu kontaktu z dziećmi oraz zarządzi, co stanie się ze wspólnym majątkiem byłych małżonków i w jaki sposób będą mieszkać, jeśli żadne z nich nie zamierza się wyprowadzać ze wspólnego domu lub mieszkania.

*Dane pochodzą z Biuletynu Informacyjnego 2016 „Demografia i Gerontologia Społeczna”, nr 12.

(http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/20358/2016-12%20Rozwody%20wojew%C3%B3dztwa.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o rozwodzie przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

ROZWÓD OLSZTYN

O jakich sprawach orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

Przede wszystkim sąd orzeknie o tym który z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Innymi słowy orzeknie rozwód z wyłącznej winy męża, żony lub obojga małżonków.

Czy sąd może wcale nie orzekać o winie?

Może, ale jedynie na zgodny wniosek obu stron.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat alimentów to zapraszam tutaj.

 

O czym jeszcze orzeknie sąd w wyroku rozwodowym? 

Oprócz winy w rozkładzie pożycia sąd orzeknie również o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron oraz o kontaktach z nimi.

Jeśli interesuje Cię temat władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem to zapraszam tutaj.

Co gdy małżonkowie zamieszkują wspólnie?

Jeśli małżonkowie zamieszkują razem to sąd orzeknie także o sposobie korzystania z tego mieszkania. Może np. wydzielić pomieszczenia dla każdej ze stron lub ustalić sposób korzystania z pomieszczeń wspólnych np. kuchni lub stosownie do okoliczności nakazać eksmisję jednego z małżonków, podzielić wspólne mieszkanie albo przyznać mieszkanie jednemu z małżonków.

Czy sąd zawsze orzeknie rozwód?

Zdarza się, że sąd nie orzeknie rozwodu nawet gdy zgodnie żądają tego oboje małżonkowie. Stanie się tak, gdy żądanie rozwodu skieruje małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, rozwód będzie sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci lub z zasadami współżycia społecznego.

Sąd nie orzeknie rozwodu również gdy stwierdzi, że nie zaszedł trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Gdy dojdzie do takiej sytuacji prawnik rozwodowy jest w stanie opracować silne argumenty oraz przedstawić odpowiednie dowody w prowadzonej sprawie. Dzięki temu pozwala to skrócić czas trwania rozprawy do minimum.

Kiedy rozkład ma charakter zupełny?

Gdy ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze małżonków.

A kiedy trwały?

Gdy trwa już dłuższy czas i nic nie wskazuje, że istnieje szansa zejścia się małżonków z powrotem.

Czy wraz z rozwodem można dokonać podziału majątku wspólnego?

Na wniosek jednego z małżonków sąd może - ale nie musi - w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W przygotowaniu takiego wniosku pomóc może prawnik rozwodowy. Rozwody w Olsztynie i okolicach występują stosunkowo często, dlatego w okolicy z łatwością można znaleźć doświadczonego adwokata.

Jeśli interesuje Cię temat podziału majątku wspólnego małżonków to zapraszam tutaj.

Ile kosztuje złożenie pozwu o rozwód w Olsztynie?

Co do zasady pozew o rozwód kosztuje 600 zł. Jeśli strony rozwiodą się bez orzekania o winie to sąd zwróci powodowi 450 zł opłaty i obciąży stronę pozwaną opłatą w wysokości 150 zł. Obydwie strony zapłacą więc po 150 zł.

Jak uiścić opłatę sądową?

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy sądu, w kasie sądu lub w formie znaków opłaty skarbowej.

Rozwód Olsztyn i okolice - gdzie należy złożyć pozew?

Pozew o rozwód zawsze składa się do sądu okręgowego w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Wielu klientów obdarowało nas zaufaniem! Jeżeli jest Ci potrzebny prawnik rozwodowy w Olsztynie koniecznie się z Nami skontaktuj.