Reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nieważności uchwal

Reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nieważności uchwał wymaga ogromnego zaangażowania oraz doskonałej znajomości prawa. Trzeba wskazać, że przyjęta uchwała jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami. Z wnioskiem do sądu okręgowego może wystąpić każdy podmiot, który udowodni, że decyzje przegłosowane podczas walnego zgromadzenia członków spółdzielni lub rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej naruszają jego interes prawny. Uchwała staje się nieważna w momencie uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu.