Sprawy dotyczące uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwal

Polskie przepisy precyzyjnie wyjaśniają kwestie związane z funkcjonowaniem spółek. Wskazują też konkretne instrumenty prawne, takie jak np. uchylenie uchwały.

W jaki sposób zaskarżyć uchwałę spółki?

Zgodnie z art. 252 Kodeksu spółek handlowych pozew o stwierdzenie nieważności uchwały leży w gestii zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Takie prawo przysługuje również wspólnikom, którzy:

  • – nie zostali dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu (bez uzasadnionej przyczyny),
  • – zagłosowali przeciw, a ich stanowisko zostało zaprotokołowane,
  • – byli nieobecni na zgromadzeniu (jednak w tym przypadku o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności występuje się jedynie wówczas, kiedy omawiane zagadnienie nie zostało uwzględnione w porządku obrad albo doszło do wadliwego zwołania zgromadzenia),
  • – nie wyrazili zgody na głosowanie formie pisemnej lub zostali w nim pominięci bądź też byli przeciw i zgłosili to w ciągu 2 tygodni od daty uzyskania powiadomienia o przyjęciu uchwały.

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały składa się w sądzie okręgowym do pół roku od otrzymania wiadomości dotyczącej powziętej uchwały. W przypadku uchylenia uchwały termin ten wynosi miesiąc.