Kara porządkowa i świadectwa pracy

Pracodawca ma prawo ukarać niezdyscyplinowanego pracownika. Zgodnie z art. 108 kodeksu pracy, istnieje szereg praw, za których łamanie, istnieją różne formy sankcji, które pracodawca może nałożyć na pracownika w miejscu pracy, łącznie z naganą. Według zapisanych praw, może ona być stosowana, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji oraz trzymania porządku podczas wykonywania należących do niego czynności w miejscu pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, przepisów pożarowych, ale i również obecności w pracy czy nieusprawiedliwianie nieobecności obecności. Pracodawca natomiast nie ma prawa umieścić na świadectwie pracy, żadnych informacji zastosowanej karze dyscyplinarnej, bez znaczenia czy jest upomnienie, nagana czy sankcja finansowa.