KRS

Przedmiotem działalności Kancelarii Radcy Prawego Kamila Filipskiego jest m.in. kompleksowe doradztwo prawne z zakresu zamówień publicznych. Wieloletnia praktyka w zamówieniach publicznych i wysokie kwalifikacje umożliwiają nam świadczenie usług na najwyższym poziomie. Nasza Kancelaria podchodzi do każdego zlecenia w sposób rzetelny i kompleksowy. Szczegółowa analiza każdej zleconej sprawy oraz doświadczeni prawnicy dają gwarancję prawidłowego stosowania procedur zamówień publicznych, zarówno na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania przetargowego oraz realizacji umowy, jak również przy składaniu ofert przetargowych. Nasza Kancelaria obsługuje zarówno podmioty publiczne (zamawiających), jak i firmy prywatne (wykonawców).

Zakres działań

Obsługa Zamawiających

Oferujemy kompleksową obsługę Zamawiających w tym m.in.:

 1. sporządzanie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej,
 2. pomoc w sporządzeniu planu zamówień publicznych,
 3. pomoc w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia,
 4. pomoc w sporządzeniu analizy potrzeb i wymagań,
 5. sprawdzanie opisu przedmiotu zamówienia pod względem zgodności z ustawą Pzp,
 6. sporządzanie oraz publikowanie obowiązkowych ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 7. sporządzanie specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), w tym m.in.:
  1. pomoc w określeniu warunków udziału w postępowaniu,
  2. pomoc w określeniu podstaw wykluczenia z postępowania,
  3. pomoc w określeniu kryteriów oceny ofert,
  4. sporządzanie projektowanych postanowień umowy,
 8. sporządzanie opisu potrzeb i wymagań (OPiW),
 9. sporządzanie wzorów pism,
 10. sporządzanie odpowiedzi na wniesione środki ochrony prawnej,
 11. reprezentowanie Zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 12. weryfikowanie dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego,
 13. sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych.

Obsługa Wykonawców

Oferujemy kompleksową obsługę Wykonawców w tym m.in.:

 1. weryfikację treści SWZ pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. pomoc w sporządzaniu ofert w postaci elektronicznej i składaniu ich przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 3. weryfikację treści ofert konkurencyjnych złożonych przez wykonawców w postępowaniu,
 4. przygotowywanie odpowiedzi na wezwania Zamawiającego,
 5. sporządzanie odwołań,
 6. reprezentowanie Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.