Dziedziczenie testamentowe

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o dziedziczeniu testamentowym, przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

 

DZIEDZICZENIE TESTAMENTOWE

 

Kto może sporządzić testament?

 

Testament może sporządzić jedynie osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że osoby które nie ukończyły 18 lat (chyba, że zawarły małżeństwo), osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie oraz osoby prawne i ułomne osoby prawne nie mogą sporządzić testamentu. Testamentu nie można również sporządzić przez przedstawiciela czy pełnomocnika.

 

Czy można sporządzić testament wspólny?

 

Testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy, oznacza to, że nie jest dopuszczalne sporządzenie wspólnego testamentu np. przez małżonków. 

 

Kiedy testament zostanie uznany za nieważny?

 

Testament zostanie uznany za nieważny jeśli sporządzi go osoba, która nie jest uprawniona do sporządzania testamentów, będzie zawierał wspólne rozporządzenia kilku osób, bądź też zostanie sporządzony w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, to nie sporządził by testamentu o określonej treści lub też sporządzony pod wpływem groźby.

 

Czy i jak można odwołać testament?

 

Odwołanie testamentu może nastąpić przez sporządzenie nowego testamentu o odmiennej treści, bądź też poprzez zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność, bądź też poprzez dopisanie wzmianki o odwołaniu testamentu na dokumencie. Jeśli jednak spadkobierca sporządzi nowy testament, w którym wyraźnie nie zaznaczy, że w całości odwołuje poprzednio sporządzony testament, to odwołaniu ulegną jedynie te postanowienia starego testamentu, które nie dadzą się pogodzić z treścią nowego.

 

Co to jest testament holograficzny?

 

Testamentem holograficznym nazywamy testament ręczny. Żeby taki testament był ważny musi być w całości napisany pismem ręcznym (niedopuszczalne jest sporządzenie go np. na komputerze), podpisany oraz opatrzony datą. Brak daty nie pociąga za sobą nieważności takiego testamentu, jeśli nie ma wątpliwości, że w momencie jego sporządzania spadkodawca był do tego zdolny i nie zachodzą sprzeczności z innymi testamentami sporządzonymi przez spadkodawcę.

 

Czy dopuszczalny jest testament, w którym wskażę jedynie kogo pozbawiam prawa do spadku po mnie?

   

Taki testament nazywamy testamentem negatywnym. Jest on dopuszczalny. Ujęcie kogoś testamencie negatywnym nie pozbawia go  jednak prawa żądania zachowku, co odróżnia tą instytucję od wydziedziczenia.