Scheda spadkowa

W tym miejscu przygotowałem dla Ciebie kilka podstawowych informacji o schedzie spadkowej  przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że lektura pozwoli Ci uporządkować myśli i sformułować pytania, na które chętnie Ci odpowiem podczas spotkania w Kancelarii.

SCHEDA SPADKOWA

Czym jest scheda spadkowa?

W przepisach nie ma definicji schedy spadkowej. Można przyjąć, że jest to majątek pozostały po spadkodawcy, przy czym na ten majątek składa się to co spadkodawca pozostawił po sobie w momencie śmierci jak również to, co w formie darowizny rozdysponował na rzecz zstępnych lub małżonka.

 

Na czym polega i kiedy mamy do czynienia z zaliczeniem na schedę spadkową?

Obowiązek zaliczenia darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową występuje jedynie w przypadku dziedziczenia ustawowego i  co do zasady tylko pomiędzy zstępnymi i małżonkiem spadkodawcy.

 

Kiedy nie ma obowiązku zaliczania darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową?

Zasadą jest obowiązek zaliczania darowizn i zapisów na schedę spadkową. Obowiązek ten odpada jeśli w oświadczeniu spadkodawcy (np. zawartym w akcie notarialnym sporządzanym przy darowiźnie nieruchomości) spadkodawca wyraźnie zaznaczył, że majątek ten nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową, lub jeżeli taką wolę spadkodawcy da się ustalić na podstawie okoliczności towarzyszących darowiźnie lub sporządzeniu zapisu windykacyjnego. Zaliczeniu na schedę spadkowa nie podlegają również drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte.

 

Czy jeżeli wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego przerasta wartość przysługującej mi schedy spadkowej, to będę zobowiązany do zwrotu nadwyżki pozostałym spadkobiercom?

W takiej sytuacji spadkobierca nie będzie zobowiązany do zwrotu nadwyżki, ale również nie będzie uwzględniony przy dziale spadku.

W jaki sposób oblicza się wartość schedy spadkowej?

Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn lub zapisów windykacyjnych podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegających zaliczeniu..

W jaki sposób obliczyć wartość przedmiotu darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegających zaliczeniu na schedę spadkową?

 

Wartość darowizny  oblicza się uwzględniając jej stan z chwili dokonania, a według cen z chwili działu spadku. Wartość zapisu windykacyjnego określa się według stanu z chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) a według cen z chwili działu spadku.