Zakaz konkurencji

Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kary porządkowe i świadectwa pracy, zakaz konkurencji, spory z ZUS związane z wypłatą rent i emerytur

Do wypadków w miejscu pracy dochodzi w firmach o różnych profilach działalności - także w tych, w których ryzyko wystąpienia takich zdarzeń nie jest wpisane w specyfikę podejmowanej aktywności czy w takich, w których dba się o wyposażenie oraz kwestie bezpieczeństwa podwładnych. Nie każde zdarzenie, które ma miejsce w firmie skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią pracownika, można jednak uznać za wypadek przy pracy. Niemniej jednak to do pracodawcy należy obowiązek ustalenia okoliczności tego zdarzenia i odpowiednie jego zakwalifikowanie.

Jakie zdarzenia uznaje się za wypadki w pracy?

Aby można było dochodzić odszkodowania wskutek wypadku w pracy, muszą zaistnieć określone warunki. Wyróżnia się cztery kryteria, które muszą być spełnione jednocześnie, aby zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy. W ten sposób klasyfikuje się:

  • zdarzenie nagłe,
  • zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą,
  • zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
  • zdarzenie będące powodem urazu lub śmierci.

Wymienione kryteria są dosyć szerokie i tak na przykład, aby uznać związek zdarzenia z pracą, nie musi ono nastąpić podczas wykonywania obowiązków wymienionych w umowie o pracę. Wypadek przy pracy może nastąpić w trakcie wykonywania czynności innych niż zawodowe, ale z nimi pośrednio związanych. Należy do nich np. należny pracownikowi czas przeznaczony na spożywanie posiłku. Ponadto odszkodowanie za wypadek w pracy może przysługiwać osobie pozostającej w podróży służbowej, jeśli zdarzenie wiązało się z powierzonymi jej zadaniami.

Odszkodowanie na skutek wypadku w pracy i możliwość odwołania od decyzji pracodawcy

Jeśli w zakładzie pracy doszło do wypadku, pracodawca ma obowiązek ustalenia, czy jest to zdarzenie kwalifikujące się jako wypadek przy pracy. Po powołaniu zespołu powypadkowego i ustaleniu okoliczności zajścia zostaje sporządzona dokumentacja. Jeśli uznano, że zdarzenie nie spełnia kryteriów wypadku w pracy, pracownik bądź jego spadkobiercy (w przypadku śmierci pracownika) mają prawo odwołać się od tej decyzji do sądu pracy. Specjalizująca się w m.in. prawie pracy Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Filipskiego służy pomocą zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w dochodzeniu i ochronie praw przed sądem.